از خدمات هلدینگ رسام جهت اخذ اقامت کانادا استفاده کردم و راضی بودم .